Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Освітні програми

Рік заснування – 2007

Путешествия учат больше,
Чем чтобы то ни было.
Иногда один день, проведенный в других местах,
Дает больше, чем десять лет жизни дома.
/ А. Франс /

Завідуючий кафедрою – професор, доктор економічних наук, Сущенко Олена Анатоліївна

Кафедра туризму є продовжувачем традицій факультету у підготовці соціально свідомих, обізнаних, здатних до прийняття самостійних рішень фахівців із знанням особливостей міжнародних відносин. Активне наукове співробітництво кафедри з туристичними підприємствами і органами місцевого самоврядування дозволяє залучати студентів до участі у дослідженнях, готувати дипломні роботи з актуальних проблем економіки туризму, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології у навчально-виховний процес. Провідні спеціалісти галузі запрошуються для проведення круглих столів, лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку діяльності туристичної галузі.

Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення України у розширенні внутрішнього туризму та зростанні обсягів в’їзного туризму; забезпеченні на цій основі комплексного розвитку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних інтересів їх населення; збереженні й відновленні природного середовища та історико-культурної спадщини; вирішенні завдань щодо наповнення державного і місцевих бюджетів за рахунок його розвитку та створення нових робочих місць, піднесення іміджу України як туристичної держави на міжнародному рівні.
Туризм є однією з пріоритетних галузей економіки України, проте, на жаль, дотепер використовується незначна частина від тих необхідних галузі ресурсів, якими володіє наша країна. Вивчення теоретичних основ та особливостей функціонування туристичної галузі сприяє формуванню у студентів комплексу вмінь та навичок аналізу процесів і тенденцій у сфері створення і розповсюдження різних видів послуг, дозволяє більш широко підійти до питання оцінки економічного потенціалу будь-якої країни; ознайомлення з історико-культурним надбанням інших народів виховує розсудливого, толерантного громадянина-патріота, який усвідомлює право кожної людини на достойне життя.

Реалізація мети та завдань, покладених у державних програмах регіонального і місцевого розвитку, потребують наявності достатньої кількості фахівців з повною вищою освітою, які могли б працювати як на підприємствах галузі туризму, так і в складі відділів, комісій з питань економіки та культури й інших обласних, районних та місцевих адміністрацій; установах, відповідальних за інформаційне забезпечення туристичної сфери; спільних підприємствах.

Історичні передумови та особливості географічного розташування Харківської області зумовили орієнтацію виробництва не лише на внутрішній ринок, а й на пошук стратегічних партнерів за кордоном, особливо це стосується галузей нематеріального виробництва і підприємств сфери послуг. Саме завдяки усталеним господарським зв’язкам область спроможна долучитися до співробітництва як із європейськими країнами (незважаючи на відсутність спільних кордонів), що цілком відповідає довгостроковим стратегічним планам України, так і сприяти подальшому встановленню економічних та культурних зв’язків з Росією та країнами Азії, частково через участь у спільних наукових та освітніх проектах.Зростаючі потреби регіону у випускниках туристичних спеціальностей можна прогнозувати з огляду на реалізацію обласних програм, затверджених на найближчі роки. Отже, для забезпечення реалізації вказаних заходів необхідна наявність достатньої кількості фахівців у галузі туризму.
Харківський національний економічний університет є потужним навчально-дослідницьким центром регіону і одним із найвпливовіших наукових інститутів у сфері економічних наукових досліджень. Підготовка фахівців в університеті ведеться за 13 напрямами та 26 спеціальностями, що дозволяє використовувати знання різних галузей для підготовки професіоналів у сфері туризму. Крім того, у ХНЕУ традиційно навчаються представники майже усіх областей країни, що сприятиме підготовці фахівців-економістів для роботі у туристичній галузі всіх регіонів України.

Для формування у студентів зазначених компетентностей розроблена концепція розвитку напряму підготовки “Туризм”на підставі Статуту ХНЕУ із урахуванням положень міжнародних та національних нормативно-правових документів. Вона націлена на удосконалення системи підготовки фахівців у галузі туризму у рамках сприяння реалізації державних і регіональних стратегій розвитку, планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку, покращенню соціально-економічних показників держави як на макро-, так і на мікрорівні; визначає основні завдання і рекомендації стосовно навчального процесу, головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями ХНЕУ, політики підготовки фахівців факультетом міжнародних економічних відносин, заснованої на засадах виховання творчої, самосвідомої, патріотичної і всесторонньо обізнаної особистості.