Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Громадське обговорення

Надати свої пропозиції ви можете за посиланням

Пропозиції, що надійшли за результатами громадського обговорення ОНП “Туризм”

ПропозиціяСтейкхолдерОбговорення пропозиції на засіданнях робочої групи
Завдання майбутнього науковця – володіти не тільки науковим інструментарієм, але й практичним. Доцільним, на наш погляд, є доповнення програми навчання матеріалом, спрямованим на набуття компетентностей зі складання фінансової та наукової звітності, написання грантових заявок.ГО “Аероклуб “Крила Карпат”Травень 2021 (план)
На мою думку, було б доцільним ввести курс “Цифровий туризм”, що дозволить підвищити рівень інформаційно-технологічної підготовки аспірантівТОВ “Експерт Солюшн”Протокол №15 від 05.04.2021 р.
Відповідно до сучасних тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг доцільно, на мій погляд, додати у НП до базової складової навчальну дисципліну «Інформаційні технології в туризмі» обсягом 4 кредити. Також рекомендуємо переглянути обсяг деяких ОК, зокрема, скоротити обсяг навчальної дисципліни «Дослідження світового та регіональних туристичних ринків» з 5 до 4 кредитівНауково-педагогічний працівник
доц. Алдошина М.В.
Протокол №15 від 05.04.2021 р.
Бажано було б отримати в процесі проведення наукових досліджень сприяння з боку університету, а також представників бізнесу, наприклад, в рамках виконання науково-дослідних тем, до отримання статистичних матеріалів, що містяться у звітах міжнародних організацій (наприклад, ЮНВТО), які є платними ресурсами. Це дозволить отримувати більш повну та об’єктивну інформацію та використовувати її під час здійснення досліджень та отримання наукових результатів.Здобувачі та випускники ОНП та ОПП “Туризм”Протокол №15 від 05.04.2021 р.
Пропонуємо розглянути можливість (у межах поточного законодавства) створення міждисциплінарної освітньо-наукової програми з інтеграцією галузі туризму, сфери ІТ та гостинності, цифрового суспільства.Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської радиПротокол №15 від 05.04.2021 р.
Продовжувати упровадження міждисциплінарного підходу у процес підготовки здобувачів на виконання вимог Наказу МОН України №128 від 01.02.2021 р.; розглянути умови участі у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт Європа” (2021-2027 рр.)Робоча група та група забезпечення ОНП ТуризмПротокол №15 від 05.04.2021 р.
Розширити на офіційній веб-сторінці ОНП Туризм (кафедри туризму) опис ключових переваг Програми, додати гіперпосилання на академічні профілі здобувачів у Google Scholar та ORCIDАТ “Готель “Харків”Протокол №10 від 06.01.2021 р.
Ввести до складу робочої групи Шеногольця Валерія Віталійовича – голову правління АТ “Готель “Харків”; оновити структуру навчального плану та ввести вибіркову компоненту професійного циклу навчання; включити до ОНП перелік основних засад політики запобігання конфліктів та вирішення конфліктних ситуацій; затвердити проєкт ОНП Туризм на 2021/2022 н.р.Робоча група та група забезпечення ОНП ТуризмПротокол №10 від 06.01.2021 р.
Як представник бізнес-структури туристичної галузі вважаю, що здобувачі ОНП «Туризм» повинні мати професійні навички з використання сучасних інформаційних систем при обслуговуванні споживачів, для цього доцільно збільшити години лабораторних робіт за всіма дисциплінами.Асоціація готельних об’єднань та готелів міст УкраїниПротокол №14 від 21.04.2020 р.
Задля посилення практичної спрямованості Програми та набуття здобувачами додаткових професійних компетентностей пропоную збільшити практично-прикладну складову навчальних дисциплін “Рекреаційна економіка” та “Дослідження світового та регіональних туристичних ринків”, наприклад, додати лабораторні роботи.Касенкова К.В. – здобувач вищої освітиПротокол №14 від 21.04.2020 р.
Пропоную додати гіперпосилання на нормативно-правові документи, що згадуються у тексті ОНП, що зробить зручнішим процес ознайомлення із відповідними документами зацікавлених осіб, які звертаються до офіційного сайту ХНЕУ ім. С. Кузнеця.Семків М.О. – здобувач вищої освітиПротокол №14 від 21.04.2020 р.
Доцільно уточнити зміст компетентностей та результатів навчання з огляду на завдання та потреби саме туристичної діяльності, вимог підприємств та організацій туристичного профілю, при тому не виключаючи можливості працевлаштування випускників Програми у суміжних галузях (як-от готельно-ресторанного господарства чи сфері комунікацій), а також умов дистанційного навчання та ймовірного продовження режиму карантину у 2020/2021 н.р.ТОВ “TURAL”Протокол №14 від 21.04.2020 р.
Оскільки місцями працевлаштування випускників Програми можуть бути підприємства готельного господарства, доцільно уточнити зміст компетентностей та результатів навчання з огляду на набуття знань щодо методів мотивації персоналу готельного підприємства АТ “Готель “Харків”Протокол №14 від 21.04.2020 р.
Потрібно активізувати підвищення кваліфікації викладачів, які забезпечують ОНП Туризм, понад установлених мінімальних вимог (1 разу на 5 років). У 2018 р. ТОВ “Фарби світу” організовувала курси підвищення кваліфікації для викладачів кафедри туризму, але було забагато бюрократичних процедур, що не дозволяє більшості туристичних компаній м. Харкова проводити такі заходи на постійній основі. ТОВ “Фарби світу”Протокол №1 від 28.08.2019
Важливим завданням в сучасних умовах є забезпечення динамічного кар’єрного та професійного росту молодих науково-педагогічних та наукових працівників. Тому бажано було б уточнити зміст компетентностей та результатів навчання з огляду на набуття знань щодо розробки програм стимулювання споживчого попиту на туристичні послуги. Обласний комунальний заклад “Харківський організаційно-методичний центр туризму” ХОДАПротокол №14 від 16.04.2019 р.
Уточнити компетентності та результати навчання, запропоновані роботодавцями на методичному семінарі від 09.04.2019 р., розширити перелік результатів навчанняНауково-педагогічний працівник
проф. Єрмаченко В.Є.
Протокол №14 від 16.04.2019 р.
З метою забезпечення оволодіння здобувачами загальними та спеціальними компетентностями (ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК9, ЗК10, СК3, СК7, СК8, СК9) пропоную оновлення навчального плану за рахунок ОК “Педагогічна практика” в склад обов’язкових компонентів ОНП у обсязі 5 кредитів ЄКТС (150 годин, з яких 50 год. – практичних занять, 100 год. – самостійної роботи).Науково-педагогічний працівник
доц. Дехтяр Н.А.
Протокол №14 від 16.04.2019 р.
Пропоную ввести навчальну дисципліну “Українська мова як іноземна” до базової складової навчального плану для іноземців, які прагнуть поліпшити знання державної мови з метою кращого засвоєння результатів навчанняЕкоуагхе Маттхнаі – здобувач вищої освітиПротокол №13 від 12.06.2018 р.
Оновлення навчального плану з урахуванням основних положень Проекту стандарту вищої освіти підготовки доктора філософії в галузі туризму, розробленого науково-методичною підкомісією № 242 “Туризм” науково-методичної комісії № 14 з транспорту та сервісу, щодо формування спеціальних і фахових компетентностей та програмних результатів навчання, зокрема збільшення часу на написання дисертаційної роботиНауково-педагогічний працівник
проф. Сущенко О.А.проф. Наумік-Гладка К.Г.
Протокол №13 від 12.06.2018 р.
З метою кращого засвоєння результатів навчання, спрямованих на проведення досліджень у галузі міжнародного туризму (відповідно до тем дисертаційних робіт) бажано було б додати до навчального плану такі навчальні дисципліни, як “Державна політика в галузі туризму в умовах глобалізації”, “Європейські економічні студії”Вовк К.М. – здобувач вищої освітиПротокол №10 від 15.03.2018 р.
З огляду на перспективи працевлаштування випускників Програми у спеціалізованих відділах органів місцевого самоврядування, що відповідають за розвиток міжнародного туризму та укладення угод із представниками іноземних органів влади, бажано посилити мовну підготовку здобувачів, передбачити можливість вивчення не лише англійської, а й інших офіційних мов ЄС – наприклад, французької.Понікаровський О.М., Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської радиПротокол №9 від 16.02.2017
Підготовка ліцензійної справи (щодо ліцензування розширення діяльності у сфері вищої освіти) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 242 “Туризм” галузі знань 24 “Сфера обслуговування).Проектна група зі спеціальності 242 Туризм третього (освітньо-наукового) рівняПротокол №12 від 30.03.2016