Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Магістр ОП “Туризм”

24 “СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ”

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

“ТУРИЗМ”

Галузь знань24 “Сфера обслуговування”
Спеціальність242 “Туризм і рекреація”
Спеціалізація“Туризм”
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість програмиодин рік чотири місяці
Форма навчанняденна/заочна

Освітньо-професійна програма спрямована на якісну підготовку висококваліфі­кованих фахівців із туризму із знанням міжнародної економіки згідно до сучасних вимог ринку у сфері менеджменту туристичного бізнесу, організації масових та спеціалізованих подорожей, діагностики туристичних територій та об’єктів.

Обов’язковим є вивчення досвіду управління галуззю країн-стратегічних партнерів України не тільки у сфері туризму, а й інших напрямах діяльності з метою кращого розуміння особливостей міжнародного співробітництва на засадах взаємоповаги, порозуміння та вигоди для усіх сторін, що приймають участь у виконанні договору, та у разі необхідності – захисту законних інтересів держави.

ОП_Туризм_Магістр

Ключові результати навчання

  • Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та вміти:
  • працювати з іноземними джерелами інформації, розробляти план наукових досліджень;
  • планувати діяльність туристичного підприємства, координувати роботу його підрозділів, виконувати управлінські функції у межах підприємства;
  • розуміти основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;
  • розробляти та впроваджувати новий туристичний продукт, оцінювати рівень його конкурентоспроможності;
  • використовувати та впроваджувати інноваційні технології у поточну діяльність суб’єктів туристичного ринку;
  • пропонувати способи удосконалення туристичної інфраструктури на різних рівнях державного та регіонального управління;
  • оцінювати потенціал національного туристичного продукту на світовому ринку;
  • будувати стратегію діяльності суб’єктів туристичного ринку на засадах сталого розвитку та поваги до інших культур.