Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Навчання

Змістовою унікальністю освітньо-наукової програми “Туризм” у ХНЕУ ім. С. Кузнеця є поєднання:

·     міждисциплінарного підходу, що реалізується у виконанні індивідуалізованих науково-дослідних проєктів та завдань у межах освітніх складових базової компоненти. Це забезпечує вивчення особливостей функціонування глобального туристичного ринку, формування у здобувачів розуміння пріоритетності національних інтересів держави у сфері міжнародної торгівлі послугами та засад економічної безпеки, здатності розробляти ефективні стратегії розвитку національної туристичної галузі на різних рівнях управління, будувати прогнози на основі емпіричних даних та фактичних показників діяльності галузі

·     досягнень галузі ІТ – здобувачі застосовують сучасні досягнення інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання, організації власних наукових досліджень, проходження педагогічної практики (розробленні мультимедійних навчально-методичних матеріалів та проведенні занять, зокрема, у дистанційному форматі). З метою кращої інтеграції у глобальний науково-освітній простір здобувачі заохочуються до приєднання до професійних сторінок наукових спільнот, соціальних мереж, до ознайомлення із ресурсами різноманітних платформ МООС, забезпечуються усім необхідним обладнанням для проведення вебінарів, відеоконференцій, онлайн заходів у реальному часі. Також ОНП передбачає огляд різних видів спеціалізованих програмних продуктів, що використовуються у організації туристичної діяльності та плануванні дозвілля

·     поглибленого рівня економічної та мовної підготовки – спеціалізацією наукових шкіл ХНЕУ ім. С. Кузнеця є проведення економічних досліджень на всіх рівнях діяльності підприємств, регіонального та державного управління. Економічний профіль ОНП “Туризм”, тісне співробітництво з представниками ділових кіл та органами державного і місцевого управління в галузі туризму, залучення фахівців туристичного бізнесу до навчального процесу, постійний зв’язок з практиками (гарант ОНП має тривалий досвід керівництва туристичною компанією, під час проведення занять застосовуються практичні кейси в режимі реального часу) забезпечують економічну складову освітніх компонент, адже туристичний ринок України потребує кваліфікованих кадрів не лише з досконалою практичною підготовкою, але й наукових працівників, в першу чергу для розвитку внутрішнього туризму та формування стратегії представлення України на міжнародному рівні, для чого забезпечується поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, французької чи німецької на вибір здобувачів). Окрім передбачених годин за навчальним планом, здобувачі ОНП “Туризм” мають змогу отримувати консультації від провідних викладачів-філологів протягом усього часу роботи над дисертацією та підготовки наукових публікацій, і обов’язково знайомляться з іншомовними публікаціями вчених з різних країн, які займаються проблематикою туристичної діяльності.

СКЛАДОВІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 242 Туризм

Складові освітньо-наукової програми Матеріали Викладач
Обов’язкова (базова) складова
Іноземна мова Робоча програма
Силабус
Вікторія Олександрівна Петренко
Філософія науки Робоча програма
Силабус
Валентин Федорович Чешко
Методологія та організація наукових досліджень Робоча програма
Силабус

Олександр Іванович Пушкар


Вячеслав Вячеславович Браткевич

Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях Робоча програма
Силабус

Лідія Семенівна Гур’янова


Тамара Семенівна Клебанова


Ірина Олексіївна Ушакова

Рекреаційна економіка Робоча програма
Силабус
Олена Анатоліївна Сущенко
Дослідження світового та регіональних туристичних ринків Робоча програма
Силабус
Володимир Єгорович Єрмаченко
Педагогічна практика Програма практики Науковий керівник
Українська мова як іноземна (для підготовки іноземців та осіб без громадянства) Робоча програма
Силабус
Ольга Степанівна Черемська
ВИБІРКОВА СКЛАДОВА
(переглянути усі вибіркові дисципліни)
забезпечується викладачами кафедри туризму
Міжнародний маркетинг на ринку туристичних послуг Робоча програма
Силабус
Марія Володимирівна Алдошина
Державна політика в галузі туризму в умовах глобалізації Робоча програма
Силабус
Олена Олегівна Ахмедова
Економічна безпека комунікаційного менеджменту Робоча програма
Силабус
Катерина Георгіївна Наумік-Гладка
Психологія економічної діяльності в умовах інформаційної економіки Робоча програма
Силабус
Катерина Георгіївна Наумік-Гладка