Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Ахмедова Олена Олегівна

Кандидат наук з державного управління. Доцент кафедри туризму Ахмедова Олена Олегівна

Громадянство: Україна

Alma mater
: Донецький державний університет.

Спеціальність: «Романо-германська філологія» кваліфікація «Філолог-германіст. Викладач англійської мови та літератури. Перекладач»

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст філолог-германіст. Викладач англійської мови та літератури. Перекладач

Спеціальність: «Адміністративний менеджмент»

Кваліфікаційний рівень: Менеджер з адміністративної діяльності.

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Спеціальність: «Готельно-ресторанна справа».

Кваліфікаційний рівень:  спеціаліст з готельно-ресторанної справи.

Наукові інтереси: розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів туристичної галузі; механізми державного управління рекламною діяльністю; механізми державного управління туристичною галуззю

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Державне управління туристичною діяльністю
  • Інтернет маркетинг у туризмі
  • Організація екскурсійної діяльності
  • Організація ресторанного господарства
  • Організація туристичних подорожей

Кількість наукових публікацій: понад  70, статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

ORCID   GOOGLE SCHOLAR   СЕРТИФІКАТИ

Основні публікації:

1. Lola Y., Prokopovich S., Akhmedova O. Influence of the Country’s Information Development on Its Tourist Attractiveness // Y. Lola, S. Prokopovich, O. Akhmedova.  15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019.  – 449-463 p.p. (Scopus)

2. Stryzhak O., Ahmedova O., Aldoshyna M. The prospects of the marine and coastal tourism development in Ukraine // International Conference on Sustainability Science and Management: Advanced Technology in Environmental Research (CORECT-IJJSS 2019). – 2020. – Vol. 153. (Scopus, WoS) DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015303009

3. Stryzhak O., Ahmedova O., Sushchenko O., Pokolodna M. Industrial Property Management: Sectorial Aspect // II International Conference Essays of Mining Science and Practice. – 2020. – Vol. 168. (Scopus, WoS) DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800038

4. O. V. Ulyanchenko, O. V. Borysova, O. O. Akhmedova, S. I. Sysoieva, R. M. Sheludko, S. V. Stankevych, T. V. Kovalova, B. D. Khalmuradov Yu. Ye. Kharlamova. Prospective use of ecological tourism in Ukraine and integrative view of international experience // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 49-54, doi: 10.15421/2020_8 (WoS)

5. Yevsuykov O.P., Akhmedova O.O., Sysoieva S.I., Stankevych S. V.,Vasiliev A.A., Anichkin Ye.S. Global advertising market of eco-friendly products in developing countries: A review of the current trends and prospects / O.P. Yevsuykov, O.O. Akhmedova, S.I. Sysoieva, S. V. Stankevych, A.A. Vasiliev, Ye.S. Anichkin//Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(5), 136-141, doi: 10.15421/2020_219 8 (WoS)

6. Yevsuykov O.P., Shvydka T.I. , Streltsov V.Yu.,Akhmedova O.O., S.V. Stankevych, Cheprasov K.V. Financing environmental protection projects in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 186-190, doi: 10.15421/2021_29 (WoS)

7. Ахмедова О.О., Стрижак О.О. Державноуправлінські аспекти формування професійних компетентностей спеціалістів сфери туризму / О.О. Ахмедова, О.О. Стрижак // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 1 (10). – С. 241-251. (Серія “Державне управління”) (фахове видання)

8. Ахмедова О.О., Сікорська І.М. Туристична індустрія як об’єкт державного регулювання // Вісник Волинського університету економіки та менеджменту. № 8, 2014. – С. 40-48.

9. Ахмедова О.О. Можливості використання міжнародного досвіду державного регулювання у сфері туризму в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія “Державне управління”). – С. 32-37. RePEc (США) Index Copernicus

10. Akhmedova O.O. State regulation of the youth and children tourism development in Ukraine //Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 1 (6). – 434 с. – (Серія “Державне управління”). Index Copernicus.

11. Akhmedova O.O. International experience of state regulation of the tourism industry: lessons for Ukraine // International Journal of Innovative Technologies in Economy 1(7), March 2017. ISSN 2412-8368 – United Arab Emirates. – 150 p. (P. 4-7).

12. Ахмедова О.О., Шведун В.А. Державне регулювання економічного потенціалу українських Карпат щодо розвитку туристичних та рекреаційних послуг // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 212-219 (Серія “Державне управління”).

13. Akhmedova O. O. European Industrial Tourism: Lessons for Ukraine // O.O. Akhmedova / Назустріч викликам співробітництва між Україною та ЄС: досвід центрів ім. Жана Моне в Києві та Маріуполі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 2015 р.) – Маріуполь, ДонДУУ: 2015. – С. 143-149.

14. Akhmedova O. O. Analysing potential benefits of industrial tourism // O.O. Akhmedova / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 27-26 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ: «ФОП Середняк Т.К.», 2015. – С. 261-264.

15. Ахмедова О.О. До питань державного управління туристичною галуззю України. / О.О.Ахмедова // Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. – «East-West» Association For Advanced Studies and Higher Education. GmbH, Vienna, Austria, 2015. – C. 406-409. Science Index, Thomson Reuters (Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH)

16. Akhmedova O. O., Dragomirova Ye. S. Еvent tourism or «Ukraine: it’s all about you» tourism // O.O. Akhmedova, Ye. S. Dragomirova / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 24 – 25 березня 2016 року, м. Харків. Харків,Видавництво «НТМТ», 2016. – Диск з матеріалами конференції. Електронне видання.

17. Akhmedova O. O. Educational tourism: defining the concept // O.O. Akhmedova / Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 28–29 квітня 2016 р. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с.

18. Akhmedova O. O., Dragomirova Ye. S. The influence of terrorism and civil unrest on the development of tourism // O.O. Akhmedova, Ye. S. Dragomirova / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку” (м. Маріуполь, 3 – 4 жовтня 2017 р.) – Маріуполь., Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2017. – 418 с.

19. Akhmedova О.О. Problems of managing workforce in the hospitality and tourism industries / О.О. Akhmedova // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 29-30 березня 2018 року. – Харків: Видавництво «НТМТ», 2018. – С. 191-194.

20. Ахмедова О.О., Шведун В.А. Стратегічні пріоритети та механізми державного управління в туристичній індустрії України / О.О. Ахмедова, В.А. Шведун // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 19–20 квітня 2018 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – 278 с. С.163-165.

21. Akhmedova, O. (2018) Methodical Approaches to Planning of the State Policy оf Sustainable Development of the Regions // O. Akhmedova, I. Khmyrov, S. Moroz / Past & Present, Issue 1 (2), Volume 241. Oxford University Press, – p.p. 135-151.

22. Стрижак Е.О., Ахмедова Е.О. Особенности проведения рекламной кампании в туристической сфере // Туризм и гостеприимство. – Беларусь, Пинск: Полесский государственный университет.  – 2018. – № 2. – С. 31-40.

23. Розвиток індустрії туризму як складова розбудови регіонів / Мельниченко О.А., д.держ.упр., проф., Ахмедова О.О., к.держ.упр., доц.) (1 ум. др. арк. / 0,5 ум. др. арк. власного внеску) / Державна економічна політика регіонального розвитку: монографія за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017 – 420 с. ISBN 978-966-390-132-9.

24. Organisation of the restaurant industry : навчальний посібник для студентів спеціальності 242 “Туризм” першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. О.О. Ахмедова, О. А. Сущенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 189 с.

25. Organisation of Tour Guiding: навчальний посібник для студентів спеціальності 242 “Туризм” першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. О.О. Ахмедова, О. А. Сущенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 236 с.

26. Організація туризму (організація туристичних подорожей): робоча програма для студентів спеціальності 242 “Туризм” першого (бакалаврського) рівня / укл. Ахмедова О.О., Стрижак О.О, Кравцова А.В. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 68 с. (англ. мов.)

27. Організація ресторанного господарства: робоча програма для студентів спеціальності 242 “Туризм” першого (бакалаврського) рівня / укл. Ахмедова О.О., Сущенко О. А. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 58 с. (англ. мов.)

28. Організація екскурсійної діяльності: робоча програма для студентів спеціальності 242 “Туризм” першого (бакалаврського) рівня / укл. Ахмедова О.О., Сущенко О. А. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 13 с. (англ. мов.).

29. Sushchenko O., Stryzhak O., Akhmedova O. Consignes méthodiques pour l’achèvement du mémoire pour les étudiants de la spécialité 242 “Tourisme” du deuxième niveau (master). – Kharkiv:  Université nationale d’économie Simon Kuznets, 2020. – 45 p. (Français).

30. Державне управління туристичною діяльністю: методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) рівня / укл. О. О. Ахмедова, О. А. Сущенко / уклад. О. О. Ахмедова, О. А. Сущенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 45 с.

31. Організація екскурсійної діяльності [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) рівня / укл. О. О. Ахмедова. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 46 с.

32. Organisation of Tour Guiding [Electronic resource] : methodical recommendations for practical assignments for students of 242 specialty “Tourism” of the first (Bachelor) level  / O. Akhmedova. – Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2021. – 45 p. (English).

Ахмедова Олена Олегівна:
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316.
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail:   yelena.akhmedova @hneu.net