Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Наумік-Гладка Катерина Георгіївна

Доктор економічних наук. Професор кафедри туризму Наумік-Гладка Катерина Георгіївна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський державний економічний університет.

Спеціальність: «Міжнародна економіка»

Кваліфікаційний рівень: економіст

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Спеціальність: «Психологія»

Кваліфікаційний рівень: психолог.

Наукові інтреси: менеджмент комунікацій, Інтернет маркетинг, ділове спілкування, економічна психологія, управління персоналом

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Психологія
  • Крос-культурний комунікативний менеджмент
  • Управління персоналом туристичного підприємства
  • Етика, нейропсихологія та навички ділового спілкування
  • Економічна психологія
  • Менеджмент та маркетинг у туризмі
  • Управління діловими комунікаціями та конфліктами
  • Тимбілдинг та корпоративна культура
  • Міжнародна безпека
  • Методологія і організація наукових досліджень у туризмі

Кількість наукових публікацій: понад  200, з них,  монографій, з яких 8 колективних монографій, 3 навчальних посібника, з яких 2 з грифом Міністерства освіти і науки України, 103 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

GOOGLE SCHOLAR   СЕРТИФІКАТИ

Основні публікації:

1. Naumik-Gladka K.G., Meiss, K.-M., K., Krivtsova, T., & Liadova, Yu. Improvement of public financial control in the context of ensuring financial security of the state // Економічний часопис, 2017. – 168(11-12)’ – с. 63-69 (Стаття SCOPUS)

2. Наумік-Гладка К. Г. Нардіелло Д. Г. Птащенко О. В. Малюкіна А. О. Economіc dеvеlopmеnt based on international enterpreneurship and business tourism // Економічний часопис, 165(5-6), 2017 – с. 104-109 (Стаття SCOPUS)

3. Наумік-Гладка К. Г. Девон В.В. World luxury hotels and key financial ratios/prices/trends analyze // Комунальне господарство міст – 2018. – Вип. 143. – с. 2-8

4.  Наумік-Гладка К. Г. М.С. Гіззатулліна Розвиток нішової діяльності на ринку туристичних послуг // Комунальне господарство міст, 2018, випуск 141. – С. – 45-51

5.  Наумік-Гладка К. Г. Скориніна-Погребна О.В. Трансформаційні ігри та їх роль в практичній психології // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”, Вип. 3, Том 1 , 2018. С. 89-94

6. Наумік-Гладка К. Г. Балабай М.Л. Проблеми дерегуляції в туристичній галузі // Електронного науково-практичного фахового журналу “Інфраструктура ринку” Випуск 12/2017 \\ Режим доступу www.market-infr.od.ua

7.  Наумік-Гладка К. Г. Нормативне забезпечення маркетингових комунікацій в сфері туризму // Бізнес Інформ. – 2017. – № 1. – С. 337–342

8.  Наумік-Гладка К. Г. Удосконалення процесу позиціонування як забезпечення конкурентоспроможності в сфері гостинності // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. Випуск 4. 2017. С. 83–88

9. Нейроекономічні аспекти розвитку підприємництва \\ V Міжнародна науково-практична конференція “Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки”, Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир, 02-03 листопада 2017. С. 45-47

10.  Рейтингування ВНЗ як складова туристичної привабливості об’єднань територіальних громад \\ Міжнародна наукова-практична конференція “Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії” 29-30 листопада 2017 року, (Рівне – Луцьк), с. 32

11. ІТ технологогії у здйсненні підприємницької діяльності в сфері туризму \\ // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Харків, 29-30 березня 2018 року. –  Харків: Видавництво “НТМТ”, 2018. – С. 204-208

12. Етичні аспекти використання нейромаркетингу \\Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Національний університет “Львівська політехніка”. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 жовтня 2018 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – с. 182-184

13. Соціально-психологічні проблеми управління персоналом \\Сучасні проблеми менеджменту: матеріали ХІV між нар.наук.-практ. конф. – К. : Національний авіаційний університет, 2018. – 687 с.

14. Проблеми самоорганізації, самооцінки та моніторингу діяльності і розвитку ВНЗ як елементу стратегії сталого розвитку \\”СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: на шляху до сильнішої громади”:  матеріалі Міжнародна науково-практичної конференції  21 жовтня 2016, м. Сєверодонецьк / Укл.Семененко І.М. – Сєверодонецьк вид-во  Східноукраїнського Національного Університету Імені Володимира Даля,  2016. – 127-129 с. (318 с)

Наумік-Гладка Катерина Георгіївна:
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316.
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail:   naumik@ukr.net