Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Зима Олександр Григорович

Кандидат економічних наук. Професор кафедри туризму Зима Олександр Григорович

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський інженерно-економічний інститут.
Спеціальність: «Економіка та організація хімічної промисловості» Кваліфікаційний рівень: інженер-економіст
Наукові інтереси: географія, народонаселення, екологічний туризм, релігійний туризм, геронтологія.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • Основи туризму
  • Організація міжнародного туризму
  • Рекреалогія
  • Географія туризму

Кількість наукових публікацій: майже 300, з них 1 монографія, 51 колективних монографій, 11 навчальних посібників, 7 препринтів, 170 статтей у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Zavgorodnia O., Mikheev I., Zyma O. Identifining European E-Learner Profile by Means of Data Mining // 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). 2018, Page(s):198- 201. URL : https://ieeexplore.ieee.org/document/8478570

2. O. Zуma, I. Lisitsyna Public-private partnership projects as a path Ukraines tourism development // “Економіка розвитку” ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Харків, 2014 №2(70). С. 9-15.

3. Зима О.Г., Голуб М.О. Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму // БІЗНЕС ІНФОРМ. – №1, 2015. – С.241-245.

4. Зима О.Г., Голуб М.О. Потенціал екологічного туризму в Україні // ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету. – №5 (103), 2015. – С. 53-62.

5. O. Zуma, Y. Lola, H. Brusiltsteva. State of hotel services standardization end certificatiov in Ukraine // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – №24(13), 2017. – С. 32-39.

6. Зима О.Г., Птащенко О.В., Кошарна В.В. Управління діловою активністю підприємств в сучасних умовах господарювання // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – №6 (236), 2017. – С.103-105.

7. Зима О.Г., Птащенко О.В., Станкова А.О. Використання інтегрованих маркетингових комунікацій в спортивній сфері // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – №6 (236), 2017. – С.106-109.

8. Зима О.Г. Методичний підхід до оцінювання потенціалу екологічного туризму / О.Г. Зима, М.О. Голуб //Науковий журнал “Економіка розвитку” ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Харків, 2018 №1(85). С. 14-21 ISSN 1683-1942

9. Zyma О., Sushchenko О., Burakhanova R. The state of cooperation in the field of educational tourism between Ukraine and Kazakhstan (англ.) – Туреччина. Proceedings of the international congress on business and marketing,18, Maltepe University, Istanbul, 29.11.-01.12.2018,  р.405-419.

10. Зима О.Г. Особливості комплексу маркетингу і маркетингових комунікацій у сфері туризму / О.Г Зима, О.В. Птащенко // Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів “Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти”, м. Харків, Вид. “НТМТ”, 27.04.2018 р., с. 2073-2077 УДК 3.71(4)(063), ISBN 978-617-7476-01-5

11. Зима О.Г. Комплекс маркетингового забезпечення туристичного підприємства / О.Г Зима, О.В. Птащенко // Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів “Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти”, м. Харків: ФОП Панов А.М., 28.04.2017 р., с. 3024-3028 УДК 330 ББК 33.050, ISBN 978-617-7474-72-13.

12. Зима О.Г. Формування системи внутрішнього маркетингу для туристичного підприємства / О.Г Зима, О.В. Птащенко // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти”, м. Харків, Вид. “НТМТ”, 22.04.2016 р., с. 3436 УДК 330 ББК 33.050, ISBN 978-617-578-108-1

13. Зима О.Г. Методичні основи формування комплексу цільових програм впровадження екологічного туризму / О.Г Зима, М.О Голуб, О.Г Зима // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 24-25 березня 2016 р. . – Харків: ВД “НТМТ”, 2016.– С. 266-269.

14. ZУma O. Perspectives of ecotourism development in Ukraine / O. Zuma S. Kavun, M. Holub// Conference Proceedings “5th International Conference on Application of  Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015)”, November 13 – 14th, 2015,  University of National and World Economy,  Sofia, Bulgaria, http://icaictsee.unwe.bg/ICAICTSEE-2015

15. Зима А.Г. Модели оценки и прогнозирования системного риска в банковском секторе Словакия. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели (Братислава-Харьков). Монография. Под ред. д.э.н., проф. В.С. Пономаренко, д.э.н., проф. Т.С. Клебановой, – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца,2018. – 676с., С.214-232, укр.яз., русс.яз., англ.яз. ISBN 978-80-89654-45-1

16. Зима О.Г., Небилиця О.А., Архипова Д.Є., Брусніцина Д.О. Екологічний менеджмент як фактор еколого-економічної стійкості та розвитку промислового підприємства в системі охорони праці / Сучасні тенденції та проблеми управління – Вісник КНУТД, №4 (125),2018 (серія:економічні науки), ISSN2413-0117, с.69-75

Зима Олександр Григорович:
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 315.
38(057)758-77-26 (дод. 4-50).
E-mail:   zima@hneu.edu.ua